Voor leden

Beste buddies,


De notulen van de ALV en de resultaten van de enquete zijn hier onder te downloaden.

Beste buddies,

Langs deze weg wil ik jullie uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering. 
Vrijdag 26 februari 2016 om 20:00 in Wijkcentrum Reeshof.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering doet het bestuur verslag over het afgelopen verenigingsjaar, wordt het financieel beleid toegelicht en worden de plannen voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Iedereen is welkom.

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering Duikteam de Buddies

26-02-2016
1. Opening
2. Terugblik 2013 / vooruitblik 2014
3. Financieel jaarverslag
4. Verslag Kascontrole
5. Pauze
6. Bestuurssamenstelling
7. Evenementen 2014
8. Rondvraag
9. Sluiting ALV Duikteam De Buddies

Deze agenda is onder voorbehoud en kan indien nodig nog aangepast worden.
Mocht jij een onderwerp hebben dat jij graag wilt bespreken tijdens de ALV maak dit dan tijdig 
kenbaar bij iemand van het bestuur want dan weet je zeker dat je een antwoord krijgt op jouw vraag.

Dit jaar zijn de volgende bestuursleden aftredend:
  • Kim Scholtz (Penningmeester) 
  • Bart van Beurden
  • Corné Meeuwis
Volgende leden zijn herkiesbaar:
  • Kim Scholtz
  • Bart van Beurden
Corné Meeuwis heeft te kennen gegeven om te stoppen en stelt zicht dus niet herkiesbaar.

Kascontrole Commissie:
Emile Stevens 
Jeroen Bijdevier (aftredend)

Het bestuur is al enige tijd op zoek naar ondersteuning en uitbreiding en heeft een mogelijke kandidaat gevonden.

Mocht jij interesse hebben in een bestuursfunctie dan dien je dit kenbaar te maken VÓÓR de 
ALV en moet je tenminste gesteund worden door 10 stemgerechtigde leden (d.m.v handtekening). 

Wanneer geen tegenkandidaten van de zijde der stemgerechtigden worden voorgesteld, wordt 
geacht tegen de door het bestuur gestelde kandidaten geen bezwaar te bestaan, zodat zij 
dan bij acclamatie kunnen worden (her)benoemd. Bij tegenkandidaten zal er een stemming plaatsvinden.

Tot ziens bij de ALV.